Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
84
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
A2
Cross Processing 
(Xpro apstrâde)*
Maina fona toni un kontrastu 
veicot digitâlo Xpro apstrâdi.
Digital Filter 
(Digitâlais filtrs)*
Piešíir digitâli filtru efektus 
uzòemot fotoattçlus.
HDR Capture 
(HDR kadrs)*
Ïauj uzòemt fotoattçlus augstos 
dinamiskos leòíos.
Multi-exposure 
(Multi-ekspozîcija)
Ïauj veikt Multi-ekspozîcijas 
uzòemšanas iestatîjumus.
AF Mode (AF Režîms)*
Iespçjams izvçlçties autofokusa 
režîmu.
AE Metering 
(AE mçrîšana)*
Iespçjams izvçlçties skatu 
meklçtâja daïu, kas tiek izmantota 
spilgtuma mçrîšanai un 
ekspozîcijas noteikšanai.
Select AF Point 
(AF punkta izvçle)*
Iespçjams izvçlçties skatu 
meklçtâja daïu, kas tiek 
izmantota fokusçšanai.
Izvçlne
Opcija
Funkcija
Lpp.
K-x_OPM.book  Page 84  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM