Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
85
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
* Var tikt iestatîts izmantojot kontroles paneli.
A3
Movie (Videofragments)
Iespçjams veikt video iestatîjumus. 160. lpp.
Live View (Tiešais 
priekšskatîjums)
Ïauj veikt Live skatîjuma 
iestatîjumus.
Status Screen 
(Stâvokïa ekrâns)
Ïauj veikt statusa ekrâna krâsu 
iestatîjumus.
Instant Review 
(Tûlîtçjs priekšskatîjums)
Ïauj veikt Tîlîtçjâ priekšskatîjuma 
iestatîjumus.
Color Space 
(Krâsu spektrs)
Ïauj iestatît izmantojamo krâsu 
telpu.
RAW file format 
(RAW faila formâts)
Ïauj iestatît faila formâtu RAW 
attçlu uzòemšanai.
A4
Green Button 
(Zaïais taustiòš)
Ïauj piešíirt funkciju, ko 
iespçjams aktivizçt vienkârši 
nospiežot | (Zaïo) taustiòu.
Memory (Atmiòa)
Ïauj izvçlçties iestatîjumus, kuri 
saglabâjas fotokameru izslçdzot.
Shake Reduction*
ïauj iestatît vibrâciju 
samazinâšanas funkciju.
Input Focal Length 
(Pievades Fokusa 
Attâlums)
Iespçjams iestatît fokusa 
attâlumu izmantojot objektîvu, 
kuram fokusa attâluma 
informâcija nav pieejama.
Izvçlne
Opcija
Funkcija
Lpp.
K-x_OPM.book  Page 85  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM