Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
86
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Iestatiet [A Custom Setting 1-4] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes, 
lai pilnîbâ izmantotu visas SLR kameras piedâvâtâs funkcijas.
Lietotâja iestatîjumu izvçlnes iestatîjumu 
opcijas
Izvçlne
Opcija
Funkcija
Lpp.
A1
1. EV Steps 
(EV pakâpes)
Ïauj iestatît ekspozîcijas iestatîšanas 
soïus.
2. Sensitivity Steps 
(Jutîbas pakâpes)
Ïauj iestatît ISO jutîbas iestatîšanas 
soïus.
3. Expanded 
Sensitivity 
(Paaugstinâta 
jutîba)
Ïauj paplašinât augšçjâs un 
apakšçjâs jutîbas robežas.
4. Meter Operating 
Time (Mçrîšanas 
darbîbas laiks)
Iespçjams iestatît ekspozîcijas 
mçrîšanas laiku.
5. AE-L with AF 
Locked (AE-L 
ar fiksçtu AF)
Iespçjams fiksçt ekspozîcijas vçrtîbu, 
ja fokuss ir fiksçts.
6. Link AE to AF 
Point (Savienot AE 
ar AF punktu)
Iespçjams savienot ekspozîcijas 
vçrtîbu un AF punktu fokusa 
diapazonâ (fokusa pozîcija) multi 
segmenta mçrîšanas laikâ.
7. Auto Bracketing 
Order (Auto 
iekadrçšanas 
secîba)
Ïauj iestatît Ekspozîcijas dakšas 
secîbu.
K-x_OPM.book  Page 86  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM