Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
87
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
A2
8. WB When Using 
Flash (WB ja tiek 
izmantota 
zibspuldze)
Iestata baltâs krâsas balansu, 
izmantojot zibspuldzi.
9. AWB in Tungsten 
Light (AWB 
kvçlspuldžu 
gaismâ)
Ïauj iestatît kvçlspuldžu 
apgaismojuma krâsu toni, ja Baltâs 
krâsas balanss iestatîts uz F 
(Auto White Balance (Auto Baltâs 
krâsas balanss)).
10. AF/AE-L Button 
(AF/AE-L taustiòš)
ïauj iestatît funkciju, kas tiek izmantota 
nospiežot 
=/L taustiòu.
11. AF with Remote 
Control (AF ar 
tâlvadîbas 
palîdzîbu)
Iespçjams izvçlçties, vai izmantot 
autofokusu, uzòemot attçlus ar 
tâlvadîbas pults palîdzîbu.
12. Remote Control 
in Bulb (Tâlvadîba 
spuldzç)
Izmantojot tâlvadîbas pulti pie 
eksponçšanas âtruma, kas iestatîts 
uz h, ïauj iestatît eksponçšanas 
uzsâkšanu ar slçdža nospiešanas 
brîdi un pârtraukšanu nospiežot slçdzi 
uz tâlvadîbas pults vçlreiz, vai arî 
iestatît eksponçšanas uzsâkšanu 
un pabeigšanu tiklîdz eksponçšanas 
slçdzis uz tâlvadîbas pults tiek 
atlaists.
13. Slow Shutter 
Speed NR (Zems 
eksponçšanas 
slçdža âtrums NR)
Iespçjams izmantot Trokšòu 
samazinâšanu uzòemot fotoattçlus 
ar lçnu ekspozîcijas laiku.
14. High-ISO NR 
(Augsts-ISO NR)
Iespçjams iestatît trokšòa 
samazinâšanu fotografçjot 
ar paaugstinâtu ISO jutîbu. 
Izvçlieties vienu no trim pakâpçm.
Izvçlne
Opcija
Funkcija
Lpp.
K-x_OPM.book  Page 87  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM