Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
88
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
A3
15. High-ISO NR 
Start Level (High-
ISO NR starta 
lîmenis)
Tiek aktivizçta High-ISO NR funkcija, 
ja tiek uzòemti fotoattçli ar augstâku 
jutîbas lîmeni nekâ iestatîts.
16. Release While 
Charging 
(Atbrîvojas 
uzlâdçjoties)
Ïauj iestatît eksponçšanas funkcijas 
veikšanu zibspuldzes uzlâdes laikâ.
17. Flash in 
Wireless Mode 
(Zibspuldze 
bezvadu režîmâ)
Ïauj mainît zibspuldzes izlâdes 
metodi bezvadu režîmâ.
18. Saving Rotation 
Info (Pagriešanas 
informâcijas 
saglabâšana)
Iespçjams izvçlçties, vai saglabât 
rotçšanas informâciju fotografçjot.
19. Auto Image 
Rotation 
(Automâtiska attçla 
pagriešana)
Ïauj iestatît automâtisku attçla 
pagriešanas funkciju aplûkošanas 
laikâ.
20. Power lamp 
(Power lampiòa)
Iespçjams mainît elektrîbas lampiòas 
spilgtumu.
21. Catch-in Focus 
(Uztveršanas 
fokuss)
Ja [On] (Aktivizçts), if [AF Mode] (AF 
Režîms) ir iestatîts uz f vai l 
un pievienots manuâlâ fokusa 
objektîvs, tiek aktivizçta tverošâ 
fokusa funkcija un eksponçšana 
notiek automâtiski, kad objekts tiek 
nofokusçts.
A4
22. Using Aperture 
Ring (Diafragmas 
gredzena 
izmantošana)
Ïauj iestatît ekspozîciju, kad objektîva 
diafragmas gredzens iestatîts jebkurâ 
pozîcijâ, izòemot s pozîciju.
Reset Custom 
Functions (Atiestata 
Custom Funkciju)
Ïauj atiestatît visus [A Custom 
Setting 1-4] (lietotâja uzstâdîjumu 
izvçlne) izvçlnes iestatîjumus 
uz noklusçtajiem iestatîjumiem.
Izvçlne
Opcija
Funkcija
Lpp.
K-x_OPM.book  Page 88  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM