Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
89
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Ainavâm atbilstoša Uzòemšanas 
režîma izvçle
Uzòemšanas režîmus iespçjams iestatît savietojot atbilstošâs ikonas 
uz režîmu izvçles diska ar diska indikatoru.
a piedâvâ dažâdus eksponçšanas režîmus, kas ïauj uzòemt 
fotoattçlus izmantojot iestatîjumus, kas vislabâk atbislt Jûsu 
mâkslinieciskajam redzçjumam.
Šajâ lietošanas pamâcîbâ uzòemšanas režîmi apzîmçti sekojoši:
Uzòemšanas 
režîms
Režîms
Lpp.
Attçlu režîms
I (Auto Picture (Auto attçls))/ = (Portrait 
(Portrets))/ s (Landscape (Ainava))/ q (Macro 
(Makro))/ 
\ (Moving Object (Objekts kustîbâ))/ 
. (Night Scene Portrait (Nakts portrets))/ a (Flash 
Off (Zibspuldze deaktivizçta)) (Uzòemot fotoattçlus 
Live View režîmâ pieejami arî d (Blue Sky (Zilas 
debesis)) un K (Sunset (Saulriets)) režîmi.)
H (Scene) 
režîms
A (Night Scene (Nakts ainava))/ Q (Surf & Snow 
(Pludmale & Sniegs))/ 
K (Food (Çdiens))/ 
K (Sunset (Saulriets))/ n (Stage Lighting 
(Studijas apgaismojums))/ R (Kids (Bçrni))/ 
Y (Pet (Mâjdzîvnieki))/ U (Candlelight (Sveèu 
gaisma))/ 
E (Museum (Muzejs))/ l (Night Snap 
(Nakts uzòçmums))
Diska indikators
K-x_OPM.book  Page 89  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM