Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
90
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Iestatiet režîmu izvçles disku =, s, q, 
\, . vai a pozîcijâ, ja attçlu 
nav iespçjams uzòemt I (Auto Picture (Auto attçls)) režîmâ.
Katram režîmam raksturîgas sekojošas iezîmes.
Ekspozîcijas 
režîms
e (Program (Programma))/ K (Sensitivity Priority 
(Jutîbas Prioritâte))/ b (Shutter Priority 
(Ekspozîcijas laika prioritâte))/ c (Aperture Priority 
(Apertûras prioritâte))/ a (Manual (Manuâlais 
režîms))
Videofragmenta 
režîms
C (Movie (Videofragments))
Attçla režîms
Režîms
Îpašîbas
I Auto Picture 
(Auto attçls)
Optimâlais uzòemšanas režîms tiek iestatîts automâtiski 
U (Standard (Standarta)), = (Portrait (Portrets)), s 
(Landscape (Ainava)), q (Macro (Makro)), 
\ (Moving 
Object (Objekts kustîbâ)) vai . (Night Scene Portrait 
(Nakts portrets)) režîms. Uzòemot fotoattçlus Live View 
reþîmâ pieejami arî, d (Blue Sky (Zilas debesis)) un 
K (Sunset (Saulriets)) reþîmi.
=
Portrait 
(Portrets)
Optimâlais režîms portretu uzòemšanai. 
Atveido veselîgu un spilgtu âdas toni.
s
Landscape 
(Ainava)
Padziïina fokusa diapazonu, izceï kontûras un uzlabo 
koku un debesu piesâtinâjumu, kâ arî rada dzîvîgu 
attçlu.
q
Macro (Makro)
Ïauj uzòemt izteiksmîgus ziedu vai sîku objektu attçlus 
nelielâ attâlumâ.
\
Moving Object 
(Objekts 
kustîbâ)
Ïauj uzòemt asus âtrâ kustîbâ esošus objektus, 
piemçram, sporta sacensîbâs. Fotografçšanas režîms 
tiek fiksçts uz g (Continuous shooting (Hi) (Sçrijfoto 
(Hi))).
.
Night Scene 
Portrait (Nakts 
portrets)
Ïauj uzòemt cilvçku portretus nakts vai krçslas laikâ.
a
Flash Off 
(Zibspuldze 
deaktivizçta)
Zibspuldze ir deaktivizçta. Citi iestatîjumi paliek tâdi paši 
kâ U (Standard (Standarta)) I režîmâ.
Uzòemšanas 
režîms
Režîms
Lpp.
K-x_OPM.book  Page 90  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM