Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
91
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Iestatot režîmu izvçles disku 
H (Ainava) pozîcijâ, izvçlieties 
vienu no 10 ekspozîcijas režîmiem.
Pat ja . režîmâ tiek izmantota zibspuldze, fotokamera izmanto lçnu 
eksponçšanas âtrumu tâ, lai zibspuldzes neaptvertais fons arî izskatâs 
pareizi eksponçts (1 Slow-speed Sync (Zema slçdža âtruma sinhr) 
(169. lpp.)). Lai novçrstu kameras vibrâcijas, izmantojiet vai nu Vibrâciju 
samazinâšanas funkciju vai arî uzstâdiet fotokameru uz statîva.
Kad 
\ ir automâtiski izvçlçts I režîmâ, attçli tiek uzòemti tajâ 
fotografçšanas režîmâ, kas iestatîts iepriekš.
H režîms
Režîms
Îpašîbas
A
Night Scene 
(Nakts ainava)
Izmanto nakts ainavâm. Ieteicams izmantot statîvu, 
lai novçrstu fotokameras vibrâcijas.
Q
Surf & Snow 
(Pludmale & 
Sniegs)
Žilbinošu attçlu uzòemšanai, piemçram, sniegainos 
kalnos.
K
Food (Çdiens)
Uzòemot fotoattçlus ar çdienu. Piesâtinâjums drîzâk 
bûs augsta, lai tas izskatîtos garšîgâks.
K Sunset (Saulriets)
Saulrieta vai saullçkta uzòemšanai brînišíîgâs krâsâs.
n
Stage Lighting 
(Studijas 
apgaismojums)
Kustîgu objektu fotografçšanai slikti apgaismotâs 
vietâs.
R
Kids (Bçrni)
Nepastâvîgâ kustîbâ esošu bçrnu uzòemšanai. 
Atveido veselîgu un spilgtu âdas toni. Fotografçšanas 
režîms tiek fiksçts uz g (Continuous shooting (Hi) 
(Sçrijfoto (Hi))).
Y
Pet (Mâjdzîvnieki)
Kustîbâ esošu mâjdzîvnieku uzòemšanai. 
Fotografçšanas režîms tiek fiksçts 
uz g (Continuous shooting (Hi) (Sçrijfoto (Hi))).
U
Candlelight 
(Sveèu gaisma)
Fotoattçlu uzòemšanai sveèu gaismâ.
E Museum (Muzejs)
Fotoattçlu uzòemšanai vietâs, kur zibspuldzi izmantot 
aizliegts.
l
Night Snap 
(Nakts uzòçmums)
Attçlu uzòemšanai slikti apgaismotâs vietâs.
K-x_OPM.book  Page 91  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM