Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
92
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
1
Iestatiet režîmu slçdzi 
(Scene (Sižets)).
Atveras ainavas režîma statusa logs.
2
Nospiediet M taustiòu.
Kontroles panelî atainojas izvçlçtâ 
sižeta ikona.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos [Scene 
Mode] (Ainavas režîms), 
tad nospiediet taustiòu 
4.
Atveras ainavas režîma izvçles logs.
4
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), vai e-disku, 
lai izvçlçtos ainavas režîmu.
5
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas pie vadîbas paneïa un ir sagatavota fotoattçlu 
uzòemšanai.
Zibspuldze ir deaktivizçta 
A, K, n, U un 
E režîmos. Lai novçrstu 
fotokameras vibrâcijas, izmantojiet vai nu Vibrâciju samazinâšanas 
funkciju vai arî uzstâdiet fotokameru uz statîvu.
Ainavu režîmu izvçlne
AF.A
1/
ISO
ISO
AUTO
15
4.0
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
123
]
JPEG
1600
12
M
[
37
]
10:30AM
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
OFF
OFF
10/10/’09
Scene Mode
Night Scene
OK
MENU
SCN
Cancel
Used for night scenes.
OK
Use a tripod, etc. to
prevent shaking
Night Scene
Night Scene
K-x_OPM.book  Page 92  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM