Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
93
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Izmantojiet ekspozîcijas režîmus, lai izmainîtu jûtîgumu, eksponçšanas 
âtrumu un diafragmas atvçrumu, un uzòemiet attçlus vadoties pçc Jûsu 
fotogrâfiskâ redzçjuma.
Nospiežot taustiòu 
3, ja režîmu 
izvçles disks iestatîts 
H (Ainava) 
pozîcijâ, atveras [
H Scene] izvçlne. 
Ainavas režîmu iespçjams iestatît 
arî no [
H Scene] izvçlnes.
Ekspozîcijas režîms
Režîms
Îpašîbas
Lpp.
e
Program 
(Programma)
Eksponçšanas âtrums un diafragmas 
atvçruma vçrtîba tiek iestatîti automâtiski, 
lai sasniegtu pareizu ekspozîciju atkarîbâ 
no Programmas lînijas fotoattçlu 
uzòemšanas laikâ.
K
Sensitivity Priority 
(Jutîbas 
Prioritâte)
Automâtiski iestata eksponçšanas âtrumu 
un diafragmas atvçrumu atbilstoši 
ekspozîcijai atkarîbâ no jutîbas iestatîjuma.
b
Shutter Priority 
(Ekspozîcijas 
laika prioritâte)
Ïauj iestatît vajadzîgo ekspozîcijas laiku, lai 
sastindzinâtu vai uzsvçrtu objekta kustîbas. 
Uzòemiet âtrâ kustîbâ esošu objektu 
fotoattçlus tâ, it kâ attçls bûtu nekustîgs 
vai ar kustîbas ilûziju.
c
Aperture Priority 
(Apertûras 
prioritâte)
Ïauj iestatît vajadzîgo diafragmas atvçrumu 
asi atveidojamâ lauka dziïuma kontrolçšanai. 
Izmantojiet to, lai izveidotu viegli miglainu 
vai asu fonu.
a
Manual 
(Manuâlais 
režîms)
Ïauj iestatît ekspozîcijas laiku un apertûru, 
lai izveidotu fotouzòçmumus ar radošu 
pieeju.
MENU
Exit
Used for night scenes.
Use a tripod, etc. to
prevent shaking
Night Scene
K-x_OPM.book  Page 93  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM