Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
94
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Ekspozîcijas iestatîšana
Pareiza objekta ekspozîcija tiek noteikta pçc ekspozîcijas laika 
un diafragmas atvçruma iestatîjumu kombinâcijas. Ir vairâkas 
pareizas ekspozîcijas laika un diafragmas atvçruma kombinâcijas. 
Ar dažâdâm kombinâcijâm iespçjams panâkt dažâdus efektus.
Izmainot diafragmas atvçrumu iespçjams manipulçt ar laika izteiksmi jûsu 
uzòemtajos attçlos. Pretçji neapbruòotajai acij, Jûs varat notvert mirkïa 
daïu vai veselu laika periodu tâdçjâdi izveidojot dažâdus efektus.
Izmantojiet b (Shutter Priority (Ekspozîcijas laika prioritâte)) režîmu.
  Lçnâka ekspozîcijas laika 
izmantošana
Ja objekts atrodas kustîbâ, attçls 
var izdoties neskaidrs, jo ekspozîcijas 
laiks ir lçns.
Iespçjams uzlabot kustîbas efektu (upes, 
ûdenskritumi, viïòi utt.) ar nodomu iestatot 
lçnu eksponçšanas laiku.
  Âtrâka ekspozîcijas laika 
izmantošana
Izvçloties âtrâku ekspozîcijas laiku, 
iespçjams iesaldçt objekta darbîbas 
atrodoties kustîbâ.
Âtrâks ekspozîcijas laiks ïauj arî 
novçrst fotokameras svârstîbas.
Diafragmas atvçruma un ekspozîcijas 
laika efekts
Aizvara âtruma efekts
K-x_OPM.book  Page 94  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM