Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
95
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Izmainot diafragmas atvçruma iestatîjumu iespçjams kontrolçt laukuma 
dziïumu, kas parâdâs attçla fokusâ (laukuma dziïums). Sašaurinot fokusu, 
lai uzsvçrtu konkrçtu punktu, vai piešíirot attçlam dziïumu, Jûs varat 
pilnîbâ izmainît jûsu attçla izjûtu.
Izmantojiet c (Aperture Priority (Apertûras prioritâte)) režîmu.
  Diafragmas atvçršana (samaziniet diafragmas atvçruma vçrtîbu)
Objekti, kas atrodas tuvâk vai tâlâk no 
nofokusçtâ objekta, atradîsies vairâk ârpus 
fokusa. Piemçram, uzòemot zieda attçlu 
pret ainavu ar atvçrtu diafragmu, ainava 
pirms un aiz zieda izskatîsies neskaidra, 
izceïot tikai ziedu.
  Diafragmas aizvçršana (palieliniet diafragmas atvçruma vçrtîbu)
Fokusa diapazons palielinâs uz priekšu 
un atpakaï. Piemçram, ja vçlaties 
uzòemt zieda attçlu pret ainavu 
ar šaurâku diafragmas atvçrumu, ainava 
pirms un aiz zieda atradîsies fokusâ.
Diafragmas atvçruma efekts
K-x_OPM.book  Page 95  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM