Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
96
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Iespçjams iestatît apkârtçjam vides apgaismojumam atbilstošu jutîbas 
lîmeni.
Jutîbu var iestatît uz [AUTO] vai jutîbas diapazona ietvaros ISO 200 lîdz 
6400. Noklusçtais iestatîjums ir [AUTO].
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (5).
Atainojas [Sensitivity] (Jutîba) apstiprinâjuma logs.
Jutîbas iestatîšana
Apertûra un Asuma dziïums
Sekojošâ tabula parâda, ka diafragma ietekmç Asuma dziïumu.
Asuma dziïums var mainîties atkarîbâ no izmantotâ objektîva 
un attâluma starp objektu.
• a fotokameras lauka dziïuma iestatîjums atkarîgs no objektîva, 
taèu salîdzinâjumâ ar 35 mm fotokameru, iestatîjuma vçrtîbâ ir 
gandrîz par vienu iedaïu zemâka (fokusa diapazons kïûst šaurâks).
• Jo plašâks platleòía objektîvs un jo tâlâk atrodas objekts, jo dziïâks 
asi atveidojamais lauks (dažiem tâlummaiòas objektîviem nav asi 
atveidojamâ lauka dziïuma pieregulçšanas skalas to uzbûves dçï).
Diafragmas 
atvçrums
Atvçrts 
(Mazâka vçrtîba)
Aizvçrts 
(Lielâka vçrtîba)
Asi atveidojamâ 
lauka dziïums
Sekls
Dziïš
Fokusa 
diapazons
Šaurs
Platleòía
Objektîva fokusa 
garums
Garâks 
(Telefoto)
Îsâks 
(Platleòía)
Attâlums lîdz 
objektam
Tuvs
Tâls
K-x_OPM.book  Page 96  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM