Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
97
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [AUTO Setting] 
(AUTO iestatîšana) vai [Fixed 
Value] (Fiskçta vçrtîba).
3
Izmantojiet kursortaustiòus (45) lai izvçlçtos ISO jûtîgumu.
ISO AUTO vçrtîbai mainiet maksimâlo jutîbu.
4
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu uzòemšanai.
• Ja 
H (Ainava) režîmâ vai C (Movie (Videofragments)) režîmâ izvçlçts 
n (Stage Lighting (Studijas apgaismojums))/l (Night Snap (Nakts 
uzòçmums)) iestatîjums, jutîba tiek fiksçta uz AUTO un to nav iespçjams 
mainît.
• Ja režîmu izvçles disks iestatîts uz K (Sensitivity Priority (Jutîbas Prioritâte)) 
vei a (Manual (Manuâlais režîms)), [AUTO Setting] (AUTO iestatîšana) 
neatainojas.
• Jutîbas diapazonu iespçjams paplašinât no ISO 100 lîdz 12800, ja 
[A Custom Setting 1] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnç (86. lpp.
[3. Expanded Sensitivity] (Paaugstinâta jutîba) iestatîts uz [On] (Aktivizçts). 
Šâdâ gadîjumâ tiek noteikti sekojoši ierobežojumi.
- Ja jutîba tiek iestatîta uz ISO 100, visticamâk attçlâ parâdîsies gaiši 
laukumi.
- Ja [Highlight Correction] (Gaismas efekta korekcija) iestatîts uz [On] 
(Aktivizçts) (201. lpp.), minimâlâ jutîba ir ISO 200.
• Uzòemtajos attçlos var parâdîties lielâki trokšòi, ja tiek iestatîta augstâka 
jutîba. Attçla trokšòus iespçjams samazinât [A Custom Setting 2] (lietotâja 
uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnç iestatot [14. High-ISO NR] (Augsts-ISO NR). 
(99. lpp.)
• Izvçlieties, vai fiksçt jutîbas iestatîjumus pa 1 EV vçrtîbai vai arî koordinçt to 
pa EV soïiem (117. lpp.) [A Custom Setting 1] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) 
izvçlnes [2. Sensitivity Steps] (Jutîbas pakâpes) apakšizvçlnç (86. lpp.).
OK
MENU
ISO
ISO
AUTO
200
1600
200
Cancel
Sensitivity
OK
AUTO Setting
K-x_OPM.book  Page 97  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM