Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
98
Ekspozîcija
s
 funkcija
s
4
Dinamiskais diapazons ir koeficients, kas uzrâda gaismas lîmeni, 
ko izsaka CMOS sensora pikseïi no gaišiem uz tumšiem laukumiem. 
Jo lielâks tas ir, jo labâk attçlâ tiks parâdîta amplitûda no tumšâkiem 
laukumiem uz gaišâkiem.
Paplašinot dinamisko diapazonu, iespçjams paplašinât CMOS sensora 
pikseïu gaismas lîmeni, kas padara gandrîz neiespçjamu gaišo attçla 
laukumu daïu parâdîšanos.
Lai paplašinâtu dinamisko režîmu, veiciet [A Rec. Mode 1] (Ierakstîšanas 
režîms) izvçlnç [D-Range Setting] (D-Râdiusa iestatîjums) iestatîjumus. 
(201. lpp.)
Dinamiskâ Diapazona Paplašinâjums
K-x_OPM.book  Page 98  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM