Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
99
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Tinkamo fotografavimo režimo 
išrinkimas
Jûs galite keisti fiksavimo režimus, pasirinkdami piktogramas režimo 
pasirinkimo indikatoriumi.
W fotoaparate yra realizuota ávairiø fotografavimo režimø, kuriø 
dëka jûs galite nufotografuoti vaizdus su nuostatomis, pagal savo 
pageidavimus. 
Disko Indikatorius
K-r_OPM_LIT.book  Page 99  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM