Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
100
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Šioje naudojimo instrukcijoje, fotografavimo režimas yra nurodomas 
sekanèiai.
Fotografavimo 
režimas
Režimas
Puslapis
Siužetinio 
fotografavimo 
režimai
I (Auto Picture (Automatinis fotografavimas))/ 
= (Portrait (Portretas))/ s (Landscape 
(Kraštovaizdis))/ q (Macro (Makrofotografavimas))/ 
\ (Moving Object (Judantys objektai))/ . (Night 
Scene Portrait (Nakties kraštovaizdžio portretas))/ 
a (Flash Off (Blykstë išjungta)) (Fotografuojant 
su Live View, d (Blue Sky) and K (Sunset 
(Saulëlydis)) gali bûti pasirinkta I režime.)
H (Scene 
(Scena)) Režimai 
A (Night Scene (Nakties kraštovaizdis))/ Q (Surf 
& Snow (Bangos ir sniegas))/ 
K (Food (Maistas))/ 
K (Sunset (Saulëlydis))/ n (Stage Lighting 
(Scenos apšvietimas))/ l (Night Snap 
(Fotografavimas naktá))/Z (Night Scene HDR 
(Nakties kraštovaizdis))/ R (Kids (Vaikai))/ 
Y (Pet (Naminiai gyvûnëliai))/ U (Candlelight 
(Vakarëlis))/ 
E (Museum (Muziejus))
Fotografavimo 
režimai
e (Program (Programuojamas režimas))/ 
K (Sensitivity Priority (Jautrumo prioritetas))/ 
b (Shutter Priority (Išlaikymo prioritetas))/ 
c (Aperture Priority (Diafragmos prioritetas))/ 
a (Manual (Rankinis))
Movie mode
C (Movie (Judami vaizdai))
179 psl.
K-r_OPM_LIT.book  Page 100  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM