Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
101
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Nustatykite režim¹ á =, s, q, 
\, . ar a jeigu negalite užfiksuoti 
nuotraukos I (Auto Picture (Automatinis fotografavimas)) režime.
Kiekvieno režimo charakteristikos yra šios.
Vaizdo režimas
Režimas
Savybës
I
Auto Picture 
(Automatinis 
fotografavimas)
Optimalus fotografavimo režimas parenkamas 
iš U (Standard (Standartinë)), = (Portrait 
(Portretas)), s (Landscape (Kraštovaizdis)), 
q (Macro (Makrofotografavimas)), 
\ (Moving 
Object (Judantys objektai)) ir . (Night Scene Portrait 
(Nakties kraštovaizdžio portretas)) režimø. 
Kai fotografuojama su Live View, d (Blue Sky) 
ir K (Sunset (Saulëlydis)) gali taip pat pasirinkta.
=
Portrait (Portretas)
Rekomenduojama fotografuoti portretus. 
Yra atkuriamas sveikumo áspûdis ir šviesios 
odos atspalvis.
s
Landscape 
(Kraštovaizdis)
Pagilinamas fokusavimo diapazonas, paryškinami 
medžiø ir dangaus kontûrai ir spalvø sodrumas, 
ir sukuriamas ryškus vaizdas.
q
Macro 
(Makrofotografavi
mas)
Ágalina nufotografuoti skleidžianèios gëlës vaizd¹ 
arba mažus subjektus iš nedidelio atstumo.
\
Moving Object 
(Judantys 
objektai)
Leidžia užfiksuoti aštrias nuotraukas greitai judanèiø 
objektø, kaip antai sporto renginiuose. Fotografavimo 
režimas nustatytas á g (Continuous Shooting (Hi) 
(Nepertraukiamas fotografavimas)).
.
Night Scene 
Portrait (Nakties 
kraštovaizdžio 
portretas)
Ágalina fotografuoti žmones nakties kraštovaizdyje 
arba prieblandoje.
a
Flash Off (Blykstë 
išjungta)
Vidinë blykstë yra išjungta. Kitos nuostatos yra tokios 
pat, kai ir fotografuojant áprastu režimu U (Standard 
(Standartinë)) režime I.
Fotografuojant . režimu, net jeigu ketinate pasinaudoti blykste, fotoaparatas 
nustato didelá išlaikym¹, taigi fone esanèios zonos po to, kai blykstës šviesa 
jas pasieks, teisingai yra eksponuojamos vaizde (1 lëta sinchronizacija 
(190 psl.)). Siekiant išvengti fotoaparato sujudëjimo, pasinaudokite arba 
sujudëjimo sumažinimo funkcija, arba aparat¹ pritvirtinkite prie trikojo. 
K-r_OPM_LIT.book  Page 101  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM