Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
102
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Režimo išrinkimo disk¹ pasukdami á 
H (Scene (Scena)) padëtá, 
jûs galite pasirinkti vien¹ iš 11 fotografavimo scenø.
Kai 
\ automatiškai pasirinktas I, nuotraukos fiksuojamos prieš 
tai pasirinktu režimu.
H Režimai
Režimas
Savybës
A
Night Scene (Nakties 
kraštovaizdis)
Naudojamas fotografuoti nakties kraštovaizdá. 
Siekiant išvengti fotoaparato sujudëjimo, 
prašome aparat¹ pritvirtinti prie trikojo.
Q
Surf & Snow (Bangos 
ir sniegas)
Naudojamas fotografuoti šviesius vaizdus, 
kaip antai paplûdimá arba sniego kalnus.
K
Food (Maistas)
Naudojamas maisto fotografavimui. Padidinamas 
vaizdo spalvø sodrumas taip, kad fotografuojamas 
maistas sukeltø apetit¹.
K Sunset (Saulëlydis)
Išsaugomi sodrûs atspalviai, kokius galima 
pamatyti per saulëlydá arba saulëteká.
n
Stage Lighting 
(Scenos apšvietimas)
Naudojamas judamø subjektø fotografavimui blogai 
apšviestoje aplinkoje.
l
Night Snap 
(Fotografavimas naktá)
Fotografavimas labai blogai apšviestoje vietoje.
Z
Night Scene HDR 
(Nakties 
kraštovaizdis)
Fotografuoja 3 vaizdus sukurti vien¹ HDR vaizd¹. 
Ekspozicija optimizuojama dim apšvietimui 
R
Kids (Vaikai)
Rekomenduojama fotografuoti judanèius vaikus. 
Yra atkuriamas vaikø sveikumo áspûdis ir šviesios 
odos atspalvis. Fotografavimo režimas fiksuojamas 
g (Continuous Shooting (Hi) (Nepertraukiamas 
fotografavimas)).
Y
Pet (Naminiai 
gyvûnëliai)
Naminiø gyvunø fotografavimui. Režimas 
nustatomas g (Continuous Shooting (Hi) 
(Nepertraukiamas fotografavimas)).
U
Candlelight 
(Vakarëlis)
Scenø fotografavimas žvakiø šviesoje.
E Museum (Muziejus)
Vaizdø fotografavimas, kur naudotis blykste 
yra draudžiama.
K-r_OPM_LIT.book  Page 102  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM