Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
103
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
1
Režimo išrinkimo disk¹ pasukite á padëtá 
H.
Ekrane atsiras scenos režimo bûsenos ekranas.
2
Paspauskite M mygtuk¹.
Valdymo skydelyje atsiras esamuoju 
momentu išrinkto scenos fotografavimo 
režimo ženklelis.
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2345), išrinkite 
[Scene Mode] (Scenos režimas) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras scenos pasirinkèiø 
meniu langas.
4
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2345) arba 
naudodamiesi e-disku, 
pasirinkite pageidaujam¹ 
scenos režim¹.
5
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á valdymo panelæ ir bus parengtas vaizdø 
fotografavimui.
Fotografuojant 
A, K, n, Z, U ir 
E režimais, blykstë yra išjungta. 
Siekiant išvengti fotoaparato sujudëjimo, arba suaktyvinkite sujudëjimo 
sumažinimo režim¹, arba fotoaparat¹ pritvirtinkite prie trikojo. 
Fotografavimo scenos išrinkimas
AF.A
1/
ISO
ISO
AUTO
15
4.0
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
123
]
JPEG
1600
12
M
[
37
]
Scene Mode
Night Scene
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
OFF
OFF
Cancel
Used for night scenes.
OK
OK
MENU
Use a tripod, etc. to
prevent shaking
Night Scene
Night Scene
SCN
K-r_OPM_LIT.book  Page 103  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM