Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
104
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Pasinaudodami ekspozicijos režimais, pakeiskite jautrum¹, išlaikym¹ 
ir diafragm¹ ir nufotografuokite vaizd¹ pagal savo pageidavimus.
Kai 
3 mygtukas paspaustas režime 
H (Scene (Scena)), atsiras [H Scene] 
meniu. Paspausdami keturkryptá selektoriø 
(3) parodys pasirinkt¹ scenos režim¹ 
ir jûs galësite pasirinkti scena taip pat kaip 
aprašyta 4.
Fotografavimo režimai
Režimas
Savybës
Puslapis
e
Program 
(Programuoja
mas režimas)
Fotografavimo metu automatiškai nustatomi 
išlaikymas ir diafragma, kad bûtø išgauta 
tinkama ekspozicija, atsižvelgiant á programos 
linij¹. 
K
Sensitivity 
Priority 
(Jautrumo 
prioritetas)
Automatiškai parenkamos išlaikymo 
ir diafragmos reikšmës, apibrëžiant tinkam¹ 
ekspozicij¹, priklausomai nuo jautrumo 
nuostatos. 
b
Shutter Priority 
(Išlaikymo 
prioritetas)
Suteikia galimybæ nustatyti pageidaujam¹ 
išlaikym¹, sustabdant arba paryškinant 
judëjim¹. Fotografuojant greitai judanèius 
subjektus, fotografijoje galima „sustabdyti“ 
judantá vaizd¹, arba sukurti „judesio efekt¹“.
c
Aperture 
Priority 
(Diafragmos 
prioritetas)
Suteikia galimybæ pasirinkti pageidaujam¹ 
diafragm¹, kad bûtø galima reguliuoti ryškumo 
zonos gylá. Naudokite norëdami išgauti neryški¹ 
nuotrauk¹ arba nuotrauk¹ su ryškiu fonu.
a
Manual 
(Rankinis)
Išlaikymas ir diafragma yra nustatoma rankiniu 
bûdu. Naudojama, kai ekspozicija automatiškai 
yra sunku nustatyti arba neámanoma.
MENU
Exit
Used for night scenes.
Use a tripod, etc. to
prevent shaking
Night Scene
K-r_OPM_LIT.book  Page 104  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM