Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
105
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Ekspozicijos nustatymas
Tinkama fotografuojamo subjekto ekspozicija yra apibrëžiama kombinuojant 
išlaikym¹ ir diafragm¹. Yra daug teisingø išlaikymo ir diafragmos 
kombinacijø konkreèiam subjektui. Skirtingos kombinacijos duoda 
skirtingus efektus.
Keisdami išlaikym¹, jûs galite manipuliuoti, kiek laiko bus skirta vaizdø 
sukûrimui. Skirtingai nuo jûsø matymo plika akimi, vaizd¹, kurá jûs 
nufotografavote akimirksniu arba per piln¹ periodo trukmæ, sukuria 
skirtingus efektus.
Naudokite b (Shutter Priority (Išlaikymo prioritetas)) režim¹.
  Naudojant didelá išlaikym¹
Jeigu subjektas judës, vaizdo kontûrai 
išeis neryškûs, kadangi sklendë yra 
paliekama ilgai atidaryta.
Taèiau specialiai naudojant didelá 
išlaikym¹, galima sukurti judesio áspûdá 
(pavyzdžiui fotografuojant upes, bangø 
mûš¹ ar fontano èiurkšles).
  Naudojant mažesnis išlaikym¹
Pasirinkus mažesná išlaikym¹, 
fotografuojamas judamas subjektas 
tarsi sustingsta.
Be to sklendei judant didesniu greièiu 
galima išvengti fotoaparato sujudëjimo.
Diafragmos ir išlaikymo efektas
Išlaikymo efektas
K-r_OPM_LIT.book  Page 105  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM