Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
106
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Keisdami diafragm¹, jûs galite valdyti ryškumo zonos gylá, kuris atsiranda 
fokusuojant vaizd¹ (ryškumo zonos gylis). Siaurinant fokusavim¹ yra 
paryškinamas vienas taškas arba išgaunamas vaizdo gilumas, todël 
vietoj to, jûs galite visiškai pakeisti savo kuriamo vaizdo nuotaik¹.
Naudokite c (Aperture Priority (Diafragmos prioritetas)) režim¹.
  Atidaryta diafragma (mažesnë diafragmos reikšmë)
Atidarius diafragm¹ ir tokiu bûdu padidinus 
šviesos kieká, objektø, stovinèiø gale 
ir priešais fotografuojam¹ subjekt¹, 
vaizdas liks nesufokusuotas. Pavyzdžiui 
fotografuojant kraštovaizdyje gëlæ, kai 
diafragma yra atidaryta, toliau esantis 
kraštovaizdis ir priekyje esantis 
kraštovaizdis yra neryškûs, o paryškinama tik gëlë.
  Uždaryta diafragma (didesnë diafragmos reikšmë)
Ryškumo zona padidës á prieká ir atgal. 
Pavyzdžiui, su atidaryta diafragma 
fotografuojant gëlæ, esanèi¹ kraštovaizdžio 
fone, priekyje ir toliau gëlës esantis 
kraštovaizdis bus nesufokusuotas ir gëlë 
bus išskirta iš jos supanèio fono.
Diafragmos efektas
K-r_OPM_LIT.book  Page 106  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM