Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
107
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Atsižvelgiant á aplinkos apšvietim¹, jûs galite nustatyti atitinkam¹ jautrumo 
reikšmæ.
Jautrumui gali bûti išrinkta [AUTO] (Automatinis) arba su jautrumo 
nustatymo ekvivalento diapazonu nuo ISO 200 iki 12800. 
Gamyklinë nuostata yra [AUTO] (Automatinis).
1
Fotografavimo režimu paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Sensitivity] (Jautrumas) meniu langas.
Jautrumo nustatymas
Diafragma ir ryškumo zonos gylis
Šioje lentelëje yra apibendrinama, kaip diafragma átakoja ryškumo 
zonos gylá.
Ryškumo zonos gylis taip pat gali bûti priklausomas nuo naudojamo 
objektyvo ir atstumo iki subjekto.
• Ryškumo zonos gylis W skiriasi, priklausomai nuo objektyvo, 
taèiau yra prilyginamas 35 mm fotoaparatui, reikšmë yra apytikrë 
diafragmos mažesnei nuostatai (fokusavimo zona tampa siauresnë). 
• Kuo platesnis plaèiakampio objektyvo kampas ir kuo toliau yra 
subjektas, tuo didesnis ryškumo zonos gylis (kai kuriuose 
transfokavimo objektyvuose nëra skalës, matuojanèios ryškumo 
zonos gylá. Tai priklauso nuo objektyvo konstrukcijos).
Diafragma
Atidaryta 
(Mažesnë reikšmë)
Uždaryta 
(Didesnë reikšmë)
Ryškumo 
zonos gylis
Negilus
Gilus
Fokusavimo 
zona
Siauresnë
Wide
Objektyvo 
židinio keitimo 
nuotolis
Ilgiau 
(Teleobjektyvas)
Trumpiau 
(Plaèiakampis)
Atstumas 
iki subjekto
Arèiau
Toliau
K-r_OPM_LIT.book  Page 107  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM