Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
108
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[AUTO Setting] (Automatinis 
nustatymas) ar [Fixed Value] 
(Fiksuota vertë).
3
Paspausdami keturkryptá selektoriø (45), 
pakeiskite ISO jautrum¹.
[AUTO Setting] (Automatinis nustatymas) naudojamas 
pakeisti maksimalø jautrum¹.
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
• Kai fotografavimo režimas nustatytas n (Stage Lighting (Scenos 
apšvietimas)), l (Night Snap (Fotografavimas naktá)) ar Z (Night Scene 
HDR (Nakties kraštovaizdis)) 
H (Scene (Scena)) režime, ar kai režmø 
ratukas nustatytas C (Movie (Judami vaizdai)), jautrumas fiksuojamas 
AUTO ir negali bûti pakeistas.
• Kai režimas pasirinktas K (Sensitivity Priority (Jautrumo prioritetas)) 
ar a (Manual (Rankinis)), [AUTO Setting] (Automatinis nustatymas) 
nerodomas. 
• Jautrumo ribas galima išplësti tokiose ribose nuo ISO 100 iki 25600, jeigu 
[3. Expanded Sensitivity] (Išplëstas jautrumas) [A Custom Setting 1] 
(Vartotojo nuostata) meniu (96 psl.) nustatyta [On] (Ájungta). Beje, minimalus 
jautrumas yra ISO 200 kai [Highlight Correction] (Apšvietimo korekcija) 
(225 psl.) nustatytas [On] (Ájungta).
• Nufotografuotose vaizduose bus daugiau triukšmo, jeigu yra nustatytas 
didelis jautrumas. Jûs galite sumažinti vaizde triukšm¹, nustatydami 
[High-ISO NR] (Aukšto ISO vertë) [A Rec. Mode 2] (Árašymo režimas) 
meniu. (109 psl.)
• Jûs galite pasirinkti jautrumo nustatym¹ didinant 1 EV ar su EV žingsnio 
ekspozicijos nustatym¹ (129 psl.). Tai gali bûti nustatyta [2. Sensitivity Steps] 
(Jautrumo žingsniai) [A Custom Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu 
(96 psl.).
OK
MENU
ISO
ISO
AUTO
200
1600
200
Cancel
Sensitivity
OK
AUTO Setting
K-r_OPM_LIT.book  Page 108  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM