Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
109
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Kia fotografuojama su aparatu, atvaizdo triukšmas (atvaizdo šiurkštumas 
ar nelygumas) tampa pastebimas kitose situacijose.
- Fotografavimas ilgu išlaikymu 
- Fotografavimas su didesniu jautrumu
- Kai CMOS sensoriaus temperatûra aukšta
Jûs galite naudodamiesi triukšmø sumažinimo funkcija, sumažinti 
vaizdo triukšmus. Padidëja vaizdø, nufotografuotø su ájungta triukšmø 
sumažinimo funkcija, išsaugojimo trukmë.
Sumažinami triukšmai, kai yra išrinkta didelio jautrumo (ISO) nuostatos.
1
Pasirinkite [High-ISO NR] (Aukšto ISO vertë) [A Rec. 
Mode 2] (Árašymo režimas) meniu ir paspauskite 
keturkryptá selektoriø (
5). 
Ekrane atsiras [High-ISO NR] (Aukšto ISO vertë) meniu langas.
Vaizdo triukšmo mažinimas (Noise Reduction)
Aukšto ISO NR
Išpleèiant dinaminá diapozon¹
Dinaminis diapozonas yra koeficientas, kuris indikuoja šviesos 
lygá, išreikšt¹ CMOS pikseliais nuo šviesiø zonø iki tamsiø zonø. 
Kuo didesnis jis yra, tuo tinkamiausios ribos nuo šviesiø zonø 
iki tamsiø zonø atsiras vaizde.
Naudodamiesi išplëstinio dinaminio diapozono funkcija, jûs galite 
praplësti šviesos lygá, išreikšt¹ CMOS pikseliais, padarydami daugiau 
sudëtingesná šviesioms zonoms, kurios atsiranda vaizde.
Jeigu pageidaujate pakeisti dinaminá diapozon¹ [D-Range Setting] 
(D-Diapazono nustatymas) [A Rec. Mode 3] (Árašymo režimas) 
meniu. (225 psl.
K-r_OPM_LIT.book  Page 109  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM