Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
110
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
5) ir naudodamiesi 
keturkrypèiu selektoriumi (
23), 
išrinkite [Auto] (Automatinis), 
[Off] (Išjungta), [Low] (Žemas), 
[Medium] (Vidutinis), [High] 
(Aukštas) ar Custom (Vartotojas).
3
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Jei pasirinkote [Auto] (Automatinis), [Off] (Išjungta), [Low] (Žemas), 
[Medium] (Vidutinis) ar [High] (Aukštas), žiûrëkite žingsná 7. 
4
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Setting] (Nustatymas), ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5). 
Ekrane atsiras triukšmo mažinimo lygis priklausomai nuo apsirinkto 
jautrumo.
Auto
Taikomas triukšmo mažinimas optimaliai 
paskaièiuodamas per ISO diapazon¹. 
(gamyklinë nuostata)
Off (Išjungta)
Netaikomas trikšmo mažinimas esant bet kokiam ISO 
nustatymui.
Low (Žemas)/
Medium (Vidutinis)/
High (Aukštas)
Taikomas triukšmo mažinimas parinkdamas 
konstant¹ per ISO diapazon¹.
Custom 
(Vartotojas)
Taikomas triukšmo mažinimas apibrëžtas 
kiekvienam ISO nustatymui.
High-ISO NR
Cancel
OK
OK
MENU
Off
Low
Medium
Auto
Custom
High
ISO
NR
AUTO
ISO
NR
CUSTOM
ISO
NR
OFF
ISO
NR
ISO
NR
ISO
NR
K-r_OPM_LIT.book  Page 110  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM