Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
111
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
5
Naudokite keturkryptá selektoriø 
(
23) pasirinkti jautrumo 
reikšmei ir naudokite keturkryptá 
selektoriø (
45) pasirinkti 
triukšmo mažinimo lygá, kuris 
priskirtas pasirinktam jautrumui.
Pasukite ratuk¹ norëdami pamatyti 
High-ISO NR 2 (Aukštas ISO) 
nustatymus. 
Paspausdami 
|
 mygtuk¹ atšauksite nustatymus.
Jautrumo vertës rodomos priklausomai [1. EV Steps] (EV Žingsniai) 
ir [2. Sensitivity Steps] (Jautrumo žingsniai) nustatymams padarytais
[A Custom Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu (96 psl.).
6
Paspauskite 
3 mygtuk¹.
Ekrane vël atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas 2 žingsnyje.
7
Dusyk paspauskite 
3 mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Sumažinami triukšmai ilgalaikës ekspozicijos metu.
1
[A Rec. Mode 2] (Árašymo režimas) meniu lange 
išrinkite [Slow Shutter Speed NR] (Didelio išlaikymo NR) 
ir paspauskite keturkryptá selektoriø (
5). 
Didelio išlaikymo NR
MENU
100
ISO
200
ISO
400
ISO
1600
ISO
3200
ISO
6400
ISO
800
ISO
1
2
ISO
NR
OFF
ISO
NR
OFF
ISO
NR
OFF
ISO
NR
ISO
NR
ISO
NR
ISO
NR
High-ISO NR
Reset
K-r_OPM_LIT.book  Page 111  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM