Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
112
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23) pasirinkite 
[AUTO] (Automatinis), 
[ON] (ÁJUNGTA) arba [OFF] 
(IŠJUNGTA), ir paspauskite 
mygtuk¹.
3
Paspauskite 
3 mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
AUTO 
(AUTOMATINIS)
Fotoaparatas apibrëžia s¹lygas, kaip antai, išlaikym¹, 
jautrum¹ ir vidinæ temperatûr¹ ir jeigu reikalinga 
automatiškai sumažina triukšmus. (gamyklinë nuostata)
ON 
(ÁJUNGTA)
Taikomas triukšmo mažinimas kai ekspozicijos laikas 
ilgesnis nei 1 sekundë. 
OFF 
(IŠJUNGTA)
Netaikomas triukšmo mažinimas.
• Apdorojimas vyksta kai fotografuojama su lëtos sinchronizacijos nustatymu 
[ON] (ÁJUNGTA). Vaizdai negali bûti fotografuojami kol vaizdas 
apdorojamas.
• Kai ájungta triukšmo mažinimo funkcija, [
nr] mirksi ekrane ir vaizdo ieškiklyje 
kur diafragma normaliai rodoma ekrane ir ekrane matomas skaièiuojamas 
apdorojimo laikas kai išlaikymas normaliai atvaizduotas. 
Cancel
OK
OK
MENU
1
2
3 4
Cross Processing
Digital Filter
HDR Capture
Multi-exposure
OFF
OFF
OFF
OFF
Interval Shooting
High-ISO NR
Slow Shutter Speed NR
ISO
NR
AUTO
HDR
HDR
OFF
OFF
NR
OFF
NR
ON
NR
AUTO
K-r_OPM_LIT.book  Page 112  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM