Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
113
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Fotoaparatas leidžia pasirinkti penkis ekspozicijos režimus. (99 psl.)
Nuostatos galimos kiekvienam ekspozicijos režimui yra šios.
(z: Suderinama
#: Apribojama
× : Nesuderinama)
*1 [Green Button] (Green mygtukas) [A Rec. Mode 4] (Árašymo režimas) meniu, 
galite keisti diafragmos ir išlaikymo vertes sukdami ratuk¹. (116 psl.) 
Ekspozicijos režimo pakeitimas
E
k
s
poz
ic
ijos
 
režima
s
Apraš
y
ma
s
EV
 Com
pensat
ion 
(EV
 k
o
mpens
avimas
)
laik
y
m
pakeit
im
a
s
Diaf
ragm
os 
pakeit
im
a
s
Jaut
rumo 
pakeit
im
a
s
Psl
.
e
Program 
(Programuojamas 
režimas)
Fotografavimo metu 
automatiškai nustatomi 
išlaikymas ir diafragma, kad bûtø 
išgauta tinkama ekspozicija, 
atsižvelgiant á programos linij¹. 
z
*1
*1
z
114 psl
.
K
Sensitivity Priority 
(Jautrumo 
prioritetas)
Automatiškai parenkamos 
išlaikymo ir diafragmos 
reikšmës, apibrëžiant tinkam¹ 
ekspozicij¹, priklausomai 
nuo jautrumo nuostatos. 
z
×
×
Kitas 
nei 
AUTO
b
Shutter Priority 
(Išlaikymo 
prioritetas)
Suteikia galimybæ nustatyti 
pageidaujam¹ išlaikym¹ greitai 
judantiems subjektams.
z
z
×
z
c
Aperture Priority 
(Diafragmos 
prioritetas)
Suteikia galimybæ pasirinkti 
pageidaujam¹ diafragm¹, kad 
bûtø galima kontroliuoti ryškumo 
zonos gylá.
z
×
z
z
119 psl
.
a
Manual (Rankinis)
Išlaikymas ir diafragma yra 
nustatoma rankiniu bûdu. 
Naudojama, kai ekspozicija 
automatiškai yra sunku nustatyti 
arba neámanoma.
×
z
z
Kitas 
nei 
AUTO
K-r_OPM_LIT.book  Page 113  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM