Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
114
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Fotografavimo metu automatiškai nustatomi išlaikymas ir diafragma, 
kad bûtø išgauta tinkama ekspozicija, atsižvelgiant á programos linij¹. 
Naudodamiesi ratuku pakeiskite išlaikym¹ ir diafragm¹, kol išgausite 
teising¹ ekspozicij¹ (116 psl.).
1
Režimo išrinkimo disk¹ 
pasukite á 
e padëtá.
Naudojantis e (Programuojamas) režimu
Nuadojant objektyv¹ su Diafragmos žiedu
Kai naudojate objektyv¹ su diafragmos 
žiedu. Diafragmos žied¹ nustatykite 
á s (AUTO) padëtá, kol laikote nuspaudæ 
objektyvo automatinio fiksavimo 
mygtuk¹. 
A
22 16 11 8 5.6
K-r_OPM_LIT.book  Page 114  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM