Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
115
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
2
Kol laikote nuspaudæ mc 
mygtuk¹, pasukdami e-disk¹, 
sureguliuokite ekspozicij¹.
EV kompensacijos vertë rodoma 
bûsenos ekrane ir vaizdo ieškiklyje.
• Išlaikym¹ ir diafragmos reikšmæ padidinkite 1/3 EV arba 1/2 EV žingsniu. 
Nustatykite ekspozicijos žingsnius [1. EV Steps] (EV Žingsniai) [A Custom 
Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu. (129 psl.)
• Derama ekspozicija negali bûti gauta su išrinktu užrakto greièiu ir diafragma, 
kai jautrumas yra nustatytas [Fixed Value] (Fiksuota vertë) (107 psl.).
P
AF.A
1/
ISO
ISO
AUTO
125
5.6
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
200
JPEG
EV kompensavimo reikšmë
K-r_OPM_LIT.book  Page 115  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM