Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
116
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Atsižvelgiant á subjekto ryškum¹, jûs galite nustatyti atitinkam¹ jautrumo 
reikšmæ.
Išlaikymas ir diafragma yra automatiškai nustatoma, priklausomai nuo 
išrinktos jautrumo reikšmës, kad bûtø nustatyta atitinkama ekspozicija. 
1
Režimo išrinkimo disk¹ 
pasukite á 
K padëtá.
Naudojantis K (Jautrumo prioriteto) režimas
Ratukas Program režime
Galite nustatyti e-ratuko funkcij¹, 
kai fotoaparatas nustatytas á e režim¹. 
Nustatykite [Green Button] (Green 
mygtukas) [A Rec. Mode 4] (Árašymo 
režimas) meniu. (Ši operacija galima tik 
kai [Green Button] (Green mygtukas) 
yra priskirta | mygtukui.) (215 psl.
| mygtukas yra nuspaustas po ratuko 
pasukimo, fotoaparatas grážta á e režim¹. 
P SHIFT
Automatiškai reguliuoja užrakto greitá ir diafragm¹, siekiant 
gauti tinkama ekspozicij¹ (Program poslinkis). (standartinis 
nustatymas) 
b
Nustato užrakto greitá,.
c
Nustato diafragmos vertæ.
OFF 
(IŠJUNGTA)
Negalimas e-ratuko valdymas e režime.
MENU
OK
Tv
Av
OFF
P SHIFT
OK
Green Button
Action in M Mode
Green Button
E-dial in Program
Shifts combination of the
Cancel
aperture and shutter speed
to obtain proper exposure
K-r_OPM_LIT.book  Page 116  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM