Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
117
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
2
Pasukite ratuk¹ norëdami 
jautrum¹.
Nustatymai rodomi bûsenos ekrane 
ir vaizdo ieškiklyje.
Suteikia galimybæ nustatyti pageidaujam¹ išlaikym¹ greitai judantiems 
subjektams. Fotografuojant greitai judanèius subjektus ir nustaèius 
nedidelá išlaikym¹, fotografijoje galima „sustabdyti“ judantá subjekt¹ 
arba nustaèius didelá išlaikym¹, sukurti subjekto judesio efekt¹.
Diafragma yra automatiškai nustatoma, išgaunant atitinkam¹ ekspozicij¹, 
priklausomai nuo išlaikymo. 
• Jûs galite nustatyti jautrumo reikšmes, ekvivalentiškas nuo ISO 200 
iki ISO 12800. [AUTO] (Automatinis) yra negalimas. 
• Kol laikote nuspaust¹ mc mygtuk¹, pasukdami e-disk¹ ir pakeiskite 
EV kompensavimo reikšmæ. (127 psl.)
• Jautrumo reikšmæ padidinkite 1/3 EV arba 1/2 EV žingsniu. Nustatykite 
ekspozicijos žingsnius [1. EV Steps] (EV Žingsniai) [A Custom Setting 1] 
(Vartotojo nuostata) meniu. (129 psl.)
Naudojantis b (Išlaikymo prioriteto) režimas
AF.A
1/
ISO
ISO
30
4.5
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
200
JPEG
Sv
K-r_OPM_LIT.book  Page 117  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM