Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
118
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
1
Režimo išrinkimo disk¹ pasukite 
á 
b padëtá.
2
Pasukite ratuk¹ norëdami 
pakeisti užrakto reikšmæ.
Išlaikym¹ galima nustatyti ribose 
nuo 1/6000 iki 30 sekundžiø.
Nustatymai rodomi bûsenos ekrane 
ir vaizdo ieškiklyje.
• Kol laikote nuspaust¹ mc mygtuk¹, pasukdami e-disk¹ ir pakeiskite 
EV kompensavimo reikšmæ. (127 psl.)
• Išlaikym¹ ir diafragmos reikšmæ padidinkite 1/3 EV arba 1/2 EV žingsniu. 
Nustatykite ekspozicijos žingsnius [1. EV Steps] (EV Žingsniai) [A Custom 
Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu. (129 psl.) 
• Negalima gauti tinkamos ekspozicijos su pasirinkta diafragma, jei jautrumas 
pasirinktas [Fixed Value] (Fiksuota vertë) (107 psl.).
Tv
AF.A
1/
ISO
ISO
AUTO
125
5.6
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
JPEG
400
K-r_OPM_LIT.book  Page 118  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM