Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
119
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Leidžia nustatyti norim¹ diafragm¹, kad galëtumëte reguliuoti ryškumo 
zonos gylá. Išrinkus didesnæ diafragmos reikšmæ, užtikrinamas didesnis 
ryškumo zonos gylis bei ryškus tiek priekinio, tiek galinio plano vaizdas 
ir sufokusuotas objektas yra ryškus. Išrinkus mažesnæ diafragmos 
reikšmæ, ryškumo zonos gylis bus mažesnis ir antrojo plano vaizdas 
gaunamas nesufokusuotas.
Išlaikymas yra automatiškai nustatomas atitinkamai ekspozicijai, 
priklausomai nuo diafragmos reikšmës.
1
Režimo išrinkimo disk¹ pasukite 
á 
c padëtá.
Naudojantis c (Diafragmos prioriteto) režimu
Ekspozicijos áspëjimas
Jeigu subjektas yra pernelyg šviesus 
arba labai tamsus, vaizdo ieškiklyje, 
bûsenos lange ir ekrane ims blykèioti 
diafragmos reikšmë. Jeigu subjektas 
yra pernelyg šviesus, pasirinkite mažesná išlaikym¹. Jeigu subjektas 
yra pernelyg tamsus, pasirinkite didesná išlaikym¹. Kai diafragmos 
reikšmë nustos blykèioti, nufotografuokite vaizd¹ su tinkama 
ekspozicij¹.
Jeigu fotografuojamas vaizdas yra pernelyg šviesus, naudokite 
papildom¹ ND (neutralaus tankumo) filtr¹. Naudokite blykstæ, 
jeigu yra labai tamsu.
K-r_OPM_LIT.book  Page 119  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM