Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
120
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
2
Pasukdami e-disk¹, 
sureguliuokite diafragmos 
reikšmæ.
Nustatymai rodomi bûsenos ekrane 
ir vaizdo ieškiklyje.
• Kol laikote nuspaust¹ mc mygtuk¹, pasukdami e-disk¹ ir pakeiskite 
EV kompensavimo reikšmæ. (127 psl.)
• Diafragmos reikšmæ padidinkite 1/3 EV arba 1/2EV žingsniu. Nustatykite 
ekspozicijos žingsnius [1. EV Steps] (EV Žingsniai) [A Custom Setting 1] 
(Vartotojo nuostata) meniu. (129 psl.)
• Derama ekspozicija negali bûti gauta su išrinktu užrakto greièiu ir diafragma, 
kai jautrumas yra nustatytas [Fixed Value] (Fiksuota vertë) (107 psl.).
Av
AF.A
1/
ISO
ISO
AUTO
30
4.5
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
JPEG
400
Ekspozicijos áspëjimas
Jeigu subjektas yra pernelyg šviesus 
arba tamsus vaizdo ieškiklyje ir skystøjø 
kristalø valdymo skydelyje blykèios 
išlaikymo reikšmë. Jeigu subjektas yra pernelyg šviesus, nustatykite 
mažesnæ diafragm¹ (didesnis skaièius) ir jeigu vaizdas yra pernelyg 
tamsus atidarykite diafragm¹ (mažesnis skaièius). Kai reikšmë nustos 
blykèioti, jûs galite nufotografuokite vaizd¹ su teisinga ekspozicija.
 
Jeigu fotografuojamas vaizdas yra pernelyg šviesus, naudokite 
papildom¹ ND (neutralaus tankumo) filtr¹. Naudokite blykstæ, 
jeigu yra labai tamsu.
K-r_OPM_LIT.book  Page 120  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM