Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
121
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Jûs galite išrinkti išlaikym¹ ir diafragmos reikšmæ. Šis režimas labiausiai 
tinkamas fotografuoti vaizdus savo nuožiûra kombinuojant išlaikym¹ 
ir diafragmos reikšmæ. Šis režimas yra patogus fotografuojant vaizdus 
su tokia paèia išlaikymo ir diafragmos nuostatomis kombinacija arba 
fotografuojant vaizdus tyèia jie yra pereksponuojami arba nepakankamai 
eksponuojami.
1
Režimo išrinkimo disk¹ pasukite 
á 
a padëtá.
2
Pasukite ratuk¹ norëdami 
pakeisti užrakto reikšmæ.
Išlaikym¹ galima nustatyti ribose 
nuo 1/6000 iki 30 sekundžiø.
Naudojantis a (Rankiniu) režimu
K-r_OPM_LIT.book  Page 121  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM