Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
122
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
3
Pasukite galiná mygtuk¹, 
kai laikote nuspaust¹ 
mc 
mygtuk¹, norëdami pakeisti 
EV kompensavimo vertæ.
Nustatymø vertës rodomos bûsenos 
ekrane ir vaizdo ieškiklyje. 
Bûsenos ekrane, e-disko indikatorius 
atsiras po išlaikymo arba diafragmos 
reikšmës, priklausomai nuo to, 
kuri reikšmë yra reguliuojama.
Išlaikymo ir diafragmos reikšmë, 
priklausomai nuo to, kuri reguliuojama 
yra pabraukiama vaizdo ieškiklyje.
Kol reguliuojama išlaikymo arba 
diafragmos reikšmë, vaizdo ieškiklyje 
atsiras skirtumas nuo atitinkamos 
ekspozicijos (EV reikšmës). 
Atitinkama ekspozicija bus nustatyta, 
kai ekrane yra atvaizduojama [0.0].
Nustatant užrakto greitá ar diafragmos 
vertæ, EV kompensacijos vertë mirgsi 
vaizdo ieškiklyje kai skirtumas tarp 
nustatytos ekspozicijos skiriasi ±3.0 
ar daugiau.
• Kai jautrumui yra išrinkta [AUTO] (Automatinis) ir ekspozicijos režimui 
yra išrinktas a režimas, jautrumas yra mažiausias jautrumas nustatytas.
• Išlaikym¹ reikšmæ padidinkite 1/3 EV arba 1/2 EV žingsniu. Nustatykite 
ekspozicijos žingsnius [1. EV Steps] (EV Žingsniai) [A Custom Setting 1] 
(Vartotojo nuostata) meniu. (129 psl.)
• Diafragmos vertë gali bûti pakeista spaudžiant   mc mygtuk¹ vien¹ kart¹, 
nuëmus piršta¹ nuo mygtuko ir pasukus ratuk¹. Šiuo atveju diafragmos vertë 
nustatoma kai mc mygtukas nuspaudžiamas ar ekspozicijos matavimo 
laikmatis (127 psl.) baigiasi.
AF.A
1/
ISO
ISO
125
5.6
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
JPEG
200
M
Skirtumas tarp
atitinkamos ekspozicijos
K-r_OPM_LIT.book  Page 122  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM