Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
123
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Naudojanti AE Fiksavimu
Kai [AF/AE-L Button] (AF/AE-L Mygtukas) [A Rec. Mode 4] (Árašymo 
režimas) meniu yra nustatytas [AE Lock] (AE fiksavimas) ir ekspozicija 
yra užrakinta (132 psl.) paspaudus 
=/L mygtuk¹ a režime, jei 
išlaikymo ar diafragmos reikšmë keièiama, išlaikymo ir diafragmos 
kombinacijos reikšmë kinta kai ekspozicijos reikšmë išsaugoma.
Pavyzdys) Jeigu užrakto greitis 1/125 sek. Ir diafragmos reikšmë 
F5.6 ir šie nustatymai fiksuojami su 
=/L mygtuku, 
diafragma automatiškai keièiasi á F11 jei užrakto greitis 
kieèiamas á 1/30 sec. su ratuku.
Veiksmas a režime
Galite nustatyti funkcij¹ | mygtuko 
kai fotoaparatas nustatytas á a režim¹. 
Nustatykite [Green Button] (Green 
mygtukas) [A Rec. Mode 4] (Árašymo 
režimas) meniu. (Ši operacija galima tik 
kai [Green Button] (Green mygtukas) yra 
priskirta | (Green) mygtukui. (215 psl.))  
P LINE
Parenka diafragmos vertæ ir užrakto greitá siekiant gauti 
tinkama kompozicij¹. (standartinis nustatymas) 
Tv SHIFT 
(Tv pakeitimas)
Automatiškai nustatomas išlaikymas ir diafragma, 
kad bûtø išgaunama tinkama ekspozicija. 
Av SHIFT 
(Av pakeitimas)
Parenka užrakto greitá kai diafragmos vertë fiksuojama 
pagal ekspozicija.
OFF 
(IŠJUNGTA)
Negalimas | mygtuko valdymas, kai paspaustas a 
režime.
MENU
OK
OFF
TvSHIFT
P LINE
AvSHIFT
OK
Green Button
Action in M Mode
Green Button
E-dial in Program
Sets the aperture and
Cancel
shutter speed to the
Program Line exposure
K-r_OPM_LIT.book  Page 123  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM