Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
124
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Šis nustatymas naudingas, kai fotografuojama naktá ar fejerverkus, 
kurie reikalauja ilgo išlaikymo.
1
Režimo išrinkimo disk¹ pasukite 
á 
a padëtá.
2
Pasukite e-disk¹ á kairæ (f) ir 
nustatykite išlaikym¹ 
h
h atsiras po mažiausio sklendës 
greièio (30 s).
3
Paspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
Sklendë lieka atidaryta tiek ilgai, kiek laikomas nuspaustas užrakto 
paleidimo mygtukas.
Naudojantis itin didelio išlaikymo fotografavimu
Bulb režimu, funkcijos nëra galimos. 
- EV Compensation (EV kompensavimas)
- Exposure Bracketing (Ekspozicijos breketingas)
- Continuous Shooting (Nepertraukiamas fotografavimas)
- Interval Shooting (Fotografavimas nustatytais intervalais)
- HDR Capture (HDR Fotografavimas)
M
AF.A
ISO
ISO
Bulb
5.6
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
JPEG
200
K-r_OPM_LIT.book  Page 124  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM