Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
125
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Išrenkama vaizdo dalis vaizdo ieškiklyje, kurios naudojamos išmatuoti 
šviesum¹ ir apibrëžti ekspozicij¹.
  L Multi-segmentinis matavimas (gamyklinë nuostata)
Naudojantis daugiasegmentinio 
matavimo režimu, fotografuojamo 
vaizdo šviesumas vaizdo ieškiklyje yra 
matuojamas 16 skirtingose zonose. 
Net ir iš nugaros apšviestiems objektams, 
šis režimas automatiškai apibrëžia, koks 
yra ryškumo lygis kiekvienai zonai ir 
automatiškai sureguliuoja ekspozicij¹. 
• Kol laikote nuspaust¹ mc mygtuk¹, sukdami e-disk¹, sureguliuokite 
diafragmos reikšmæ. 
• Diafragmos reikšmæ padidinkite 1/3 EV arba 1/2EV žingsniu. Nustatykite 
ekspozicijos žingsnius [1. EV Steps] (EV Žingsniai) [A Custom Setting 1] 
(Vartotojo nuostata) meniu. (129 psl.)
• Itin didelio išlaikymo fotografavimo metu sujudëjimo sumažinimo funkcija 
automatiškai išsijungs.
• Itin didelio išlaikymo fotografavimo metu, siekiant išvengti fotoaparato 
sujudëjimo, pasinaudokite tvirtu trikoju.
• Norëdami valdyti užrakto mygtuk¹ nuotolinio valdymo pulteliu, nustatyt¹ 
[15. Remote Control in Bulb] (nuotolinio pultelio valfymas Bulb režime)
[A Custom Setting 3] (Vartotojo nuostata) meniu (98 psl.)
• Galite sumažinti triukšmø lygá (atvaizdo šiurkštumas ar nelygumas) dël 
užrakto veikimo greièio. Nustatykite [Slow Shutter Speed NR] (Didelio 
išlaikymo NR) [A Rec. Mode 2] (Árašymo režimas) meniu. (111 psl.
• Kai jautrumui yra išrinkta [AUTO] (Automatinis) ir ekspozicijos režimui yra 
išrinktas h režimas, jautrumas yra mažiausias jautrumas nustatytas.
• Viršutinë jautrumo riba fotografuojant itin didelio išlaikymo režimu 
yra ISO 1600.
• Nëra jokiø apribojimø dël ekspozicijos trukmës, vaizdus fotografuojant itin 
didelio išlaikymo režimu. Taèiau jeigu jûs fotografuojate, pasirinkæ ilgalaikës 
ekspozicijos nuostat¹, rekomenduojama naudoti kintamosios srovës 
adapterá K-AC109 (ásigyjamas atskirai), kadangi kai sklendë paliekama 
atidaryta, ji naudoja baterijos energij¹. (51 psl.) 
Apšviestumo matavimo metodas
Daugiasegmentinio matavimo metodas nëra galimas, jeigu yra naudojami 
kiti objektyvai, nei DA, DA L, D FA, FA J, FA, F arba A objektyvas arba 
kai objektyvo žiedas yra nustatytas á kit¹, nei á s padëtá.
K-r_OPM_LIT.book  Page 125  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM