Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
126
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
  M Centro sverties pašviestumo matavimo režimas
Apšviestumo matavimas vyksta kadro 
centre vaizdo ieškiklyje. Išrinkite 
šá matavimo režim¹, jeigu pageidaujate 
kompensuoti ekspozicij¹ naudojantis savo 
patyrimu, vietoj to, kad leistumëte tai atlikti 
paèiam aparatui. Iliustracijoje kaip pavyzdys 
yra parodoma jautrumo padidëjimas kadro 
centre. Šis režimas negali automatiškai 
kompensuoti šviesos lygio, fotografuojant 
iš nugaros apšviestus subjektus.
  N Taškinio apšviestumo matavimo režimas
Šviesumas yra matuojamas tik apibrëžtoje 
zonoje, kadro centre. Jûs galite tai naudoti 
kombinuojant su AE fiksavimo režimu 
(132 psl.), kai subjektas yra nepaprastai 
mažas ir yra pernelyg sudëtinga teisingai 
išmatuoti ekspozicij¹. 
1
Bûsenos ekrano režimu paspauskite M mygtuk¹.
Atsiras valdymo skydelis.
Jeigu bûsenos ekranas nëra atvaizduojamas, paspauskite 
M mygtuk¹.
Nuorodø AE á AF tašk¹ per multi segmentiná 
matavim¹
Suaktyvinæ [A Custom Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu lange 
(96 psl.) [6. Link AE to AF Point] (AE ir AF taško s¹saja) punkt¹, 
jûs galite susieti ekspozicij¹ ir AF tašk¹ fokusavimo zonoje, 
daugiasegmentinio apšviestumo matavimo režimu.
1
Off (Išjungta) Ekspozicija yra nustatoma atskirai nuo AF taško.
2
On (Ájungta)
Ekspozicija yra nustatoma, remiantis AF tašku.
K-r_OPM_LIT.book  Page 126  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM