Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
127
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2345), išrinkite
[AE Metering] (AE matavimas) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras [AE Metering] (AE 
matavimas) meniu langas.
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite 
matavimo metod¹.
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á valdymo panelës lang¹.
Tai leis jums apgalvotai fotografuoti vaizd¹, esant nustatytai pernelyg 
didelei ekspozicijai (šviesiau) arba nepakankamai ekspozicijai (tamsiau).
Ekspozicijos žingsnis gali bûti pasirinktas nuo 1/3 EV ar 1/2 EV in [1. EV 
Steps] (EV Žingsniai) [A Custom Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu.
Jûs galite EV kompensavimo korekcij¹ atlikti ribose nuo -3 iki +3 (EV). 
Jûs galite keisit nustatymus iš [A Rec. Mode 1] (Árašymo režimas) meniu. 
Ekspozicijos reguliavimas
12
M
[
37
]
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
AE Metering
Multi-segment
OFF
OFF
MENU
OK
OK
AE Metering
Multi-segment
Cancel
Matavimo proceso trukmës nustatymas
Jûs galite atidëti ekspozicijos matavimo laik¹ [10 sec.] (10 s) 
(gamyklinis nustatymas), [3 sec.] (3 s) ar [30 sec.] (30 s) [4. Meter 
Operating Time] (Matavimo veikimo trukmë) nustatyme [A Custom 
Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu lange (96 psl.).
K-r_OPM_LIT.book  Page 127  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM