Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
128
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
1
Pasukite ratuk¹ kai laikote 
paspaudæ 
mc mygtuk¹.
Ekspozicija koreguota.
Kompensavimo režimu vaizdo ieškiklyje ir 
bûsenos ekrane yra atvaizduojama m.
 
• EV kompensacija negalima, kai režimas nustatytas á a (Manual (Rankinis)). 
• Nebus galima atšaukti ekspozicijos kompensavimo reikšmës, išjungus 
fotoaparato maitinim¹ arba išrinkus kit¹ fotografavimo režim¹. 
• Jei [Green Button] (Green mygtukas) yra priskirtas | mygtukui režime 
[Green Button] (Green mygtukas) [A Rec. Mode 4] (Árašymo režimas) meniu 
(215 psl.), kompensacijos vertë nustatoma 0.0 kai | mygtukas paspaustas.
• EV kompensacija taip pat galite pakeisti psausdami mc mygtuk¹ kart¹, 
numëmus piršt¹ nuo mygtuko ir pasukus ratuk¹. Šiuo atveju, EV 
kompensacija nustatoma mc mygtukas nuspaudžiamas dar kart¹ 
ir ekspozicijos matavimo laikmatis (127 psl.) baigiasi.
mc mygtukas
Av
AF.A
1/
ISO
ISO
AUTO
30
4.5
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
JPEG
400
Kompensavimo reikšmë
K-r_OPM_LIT.book  Page 128  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM