Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
129
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Sklendës greitá nustatykite didëjanèiai 1/3 EV 
arba 1/2 EV [1. EV Steps] (EV Žingsniai) 
[A Custom Setting 1] (Vartotojo nuostata) 
meniu (96 psl.).
Automatinio gretinimo funkcija suteikia galimybæ sulig kiekvienu užrakto 
paleidimo mygtuko paspaudimu padaryti kelias nuotraukas su skirtinga 
ekspozicija. Pirmasis kadras yra padarytas be ekspozicijos 
kompensavimo, antrasis kadras yra padarytas su mažesne ekspozicija 
(negatyvinis kompensavimas) ir treèias kadras yra padarytas su pernelyg 
didele ekspozicija (pozityvus kompensavimas). 
Ekspozicijos žingsnio nuostatos pakeitimas
Žingsnio intervalas
Ekspozicijos nustatymo vertë
1/3 EV
±0.3, ±0.7, ±1.0, ±1.3, ±1.7, ±2.0, ±2.3, ±2.7, ±3.0
1/2 EV
±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0, ±2.5, ±3.0
Fotografavimo metu automatinis ekspozicijos 
pakeitimas (Ekspozicijos Breketingas)
Standartinë 
ekspozicija
Nepakankama 
ekspozicija
Pernelyg didelë 
ekspozicija
1.
1
2
MENU
OK
OK
EV Steps
1/3 EV Steps
1/2 EV Steps
Exposure compensation steps
Cancel
now set to 1/3 EV
K-r_OPM_LIT.book  Page 129  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM