Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
130
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Galite nustatyti [7. Auto Bracketing Order] (Automatinio gretinimo tvarka) 
[A Custom Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu (96 psl.).
1
Fotografavimo režimu paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
2).
Ekrane atsiras [Drive Mode] (Fotografavimo bûdo režimas) 
meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite l.
1
0 - +
Standartinis ´ Nepakankama ekspozicija ´ Pernelyg 
didelë ekspozicija (Standartinis nustatymas)
2
- 0 +
Nepakankama ekspozicija ´ Standartinis ´ Pernelyg 
didelë ekspozicija
3
+ 0 -
Pernelyg didelë ekspozicija ´ Standartinis ´ 
Nepakankama ekspozicija
4
0 + -
Standartinis ´ Pernelyg didelë ekspozicija ´ 
Nepakankama ekspozicija
• Ekspozicijos Braketingas negalimas sekanèiose situacijose.
- kai fotografavimo režimas nustatytas 
\ (Moving Object (Judantys 
objektai)), ar R (Kids (Vaikai))/Y (Pet (Naminiai gyvûnëliai))/Z (Night 
Scene HDR (Nakties kraštovaizdis)) of 
H (Scene (Scena)) režime
- kai išlaikymas yra nustatytas h
• Ekspozicijos Braketingas ir Multi-ekspozicija negali bûti naudojami vienu 
metu. Nustatomas paskutinis nuadotas režimas. 
MENU
1
1
2
2
3
3
±0.5EV
OK
OK
Drive Mode
Cancel
Exposure Bracketing
K-r_OPM_LIT.book  Page 130  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM