Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
131
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
3
Pasukite ratuk¹ norëdami nustatyti žingsnio vertæ.
Jûs galite išrinkti šias breketingo reikšmes, priklausomai nuo nustatyto 
žingsnio intervalo [A Custom Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu 
lange, išrinkus [1. EV Steps] (EV Žingsniai) (129 psl.) punkt¹.
Galimos operacijos
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Pirmo kadro vertë atsiras ekrane.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
5
Iki pusës nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
Fokuso indikatorius ] appasirodo vaizdo ieškiklyje ir EV kompenasvimo 
vertë atsiranda ekranëlyje ir vaizdo ieškiklyje kai objektas fokuse.
6
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
Spauskite užrakto mygtuk¹, kol užfiksuosite tris nuotraukas. 
Trys iš eilës vaizdai bus nufotografuoti, priklausomai nuo to, kokia tvarka 
bus nustatyta [7. Auto Bracketing Order] (Automatinio gretinimo tvarka) 
[A Custom Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu (96 psl.).
Žingsnio intervalas
Gretinimo reikšmë
1/3 EV
±0.3, ±0.7, ±1.0, ±1.3, ±1.7, ±2.0, ±2.3, ±2.7, ±3.0
1/2 EV
±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0, ±2.5, ±3.0
mc mygtukas 
+ e-ratukas
Reguliuojamas EV kompensavimas kai 
fotografuojama nepilnai eksponuoti 
ar pereksponuoti vaizdaisu ekspozicijos 
braketingu. Vaizdai nufotografuoti su EV 
kompensacijos 0 verte (tarpinë vertë).
| mygtukas
Atstato kompensavimo vertæ ±0. (Galimas tik 
režime [Green Button] (Green mygtukas) priskirtas 
| mygtukas [Green Button] (Green mygtukas) 
[A Rec. Mode 4] (Árašymo režimas) meniu 
(215 psl.).) 
K-r_OPM_LIT.book  Page 131  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM