Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
132
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
AE fiksavimas yra funkcija, kuri fotografuojant vaizdus á atmintá árašo 
ekspozicijos prioritet¹. Pasinaudokite šia funkcija, kai subjektas yra labai 
mažas arba apšviestas iš nugaros ir sunku nustatyti tinkam¹ ekspozicij¹.
1
[A Rec. Mode 4] (Árašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[AF/AE-L Button] (AF/AE-L Mygtukas) ir paspauskite 
keturkryptá selektoriø (
5). 
Ekrane atsiras [AF/AE-L Button] (AF/AE-L Mygtukas) meniu langas. 
2
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5) ir naudodamiesi 
keturkrypèiu selektoriumi (
23), 
išrinkite [AE Lock] (AE 
fiksavimas).
3
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
• Jeigu [AF Mode] (AF režimas) yra išrinkta l (Pavienis autofokusavimas) 
nuostata, vaizdo ryškumas yra fiksuojamas pirmajam kadrui ir jis yra 
taikomas likusiems kadrams. 
• Automatinio gretinimo režimu nuëmus piršt¹ nuo užrakto paleidimo mygtuko, 
automatinio gretinimo ekspozicija išlieka atmintyje dvigubai tiek laiko kiek 
yra nustatytas ekspozicijos apšviestumo nustatymo laikmatis (gamyklinë 
nuostata yra 20 sekundžiø) (127 psl.) ir jûs galite fotografuoti vaizd¹ su kita 
ekspozicijos kompensavimo reikšme. Tokiu atveju automatinis fokusavimas 
veiks fotografuojant kiekvien¹ kadr¹. Po dvigubai tiek laiko kiek ir išrinkto 
ekspozicijos apšviestumo nustatymo laikmaèio fotoaparatas persijungs 
á pirmojo kadro fotografavim¹.
• Jûs galite kombinuoti automatiná gretinim¹ su vidine blykste arba išorine 
blykste (tik P-TTL automatinë), nepertraukiamai pakeisti tik blykstës šviesos 
intensyvum¹. Taèiau, kai yra naudojama išorinë blykstë, laikant nuspaudus 
užrakto paleidimo mygtuk¹ ir fotografuojant trys kadrus, antrasis 
ir treèiasis kadrai gali bûti padaryti prieš blykstei pilnutinai ásikrovus. 
Visada nufotografuokite pirm¹já kadr¹ tik tada, kai ásitikinsite, 
kad blykstë pilnutinai ásikrovusi. 
Ekspozicijos užrakinimas prieš fotografavim¹ 
(AE fiksavimas)
Locks the exposure value
MENU
when the AF/AE-L button
is pressed
AF/AE-L Button
Cancel
OK
OK
AF1
AF2
AE-L
AF
Enable AF1
Enable AF2
Cancel AF
AE Lock
K-r_OPM_LIT.book  Page 132  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM