Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
133
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
4
Dusyk paspauskite 
3 mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
5
Nustatykite ekspozicij¹ 
ir paspauskite 
=/L 
mygtuk¹.
Fotoaparatas greitai užfiksuos 
fotografuojamo vaizdo ekspozicij¹ 
(šviesum¹).
Kol yra suaktyvintas AE fiksavimas, 
vaizdo ieškiklyje ir bûsenos ekrane 
yra atvaizduojama @.
• Ekspozicija išlieka fiksuota tiek laiko, kiek yra laikomas nuspaustas 
=/L mygtukas arba kiek laiko yra iki pusës nuspaustas užrakto 
paleidimo mygtukas. Ekspozicija išlieka fiksuota divigubai ilgiau 
nei matavimo laikmaèio (127 psl.), net jeigu jûs atleidote piršt¹ 
nuo 
=/L mygtuko. 
• Paspaudus 
=/L mygtuk¹, pasigirs pyptelëjimas. Pyptelëjim¹ 
galima išjungti. (294 psl.)
• AE fiksavimas nëra galimas, kai išlaikymas yra nustatytas h.
• Kai visos operacijso atliktos, AE fiksavimas išjungtas.
- vël paspaustas 
=/L mygtukas
- Q mygtukas, 
3 mygtukas ar M mygtukas yar nuspaustas
- pasuktas režimo išrinkimo diskas
- pakeistas læšis.
- objektyvas su s (Auto) pozicija yra nustatytas á kit¹, nei á s padëtá 
• Išlaikymo ir diafragmos reikšmës kombinacija keièiasi, priklausomai nuo 
transfokavimo padëties, netgi kol AE fiksavimas yra suaktyvintas, jeigu 
yra naudojamas židinio nuotolio objektyvas, kuriame didžiausia diafragmos 
reikšmë priklauso nuo židinio nuotolio. Taèiau ekspozicijos reikšmë nebus 
pakeista ir vaizdas bus nufotografuotas šviesesniu lygiu, nustatytu AE 
fiksavimo režimu. 
• Ekspozicija gali bûti fiksuojama, kai fokusas yra užfiksuotas. [A Custom 
Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu lange išrinkite [5. AE-L with AF Locked] 
(AE-L su AF fiksavimu) punkt¹. (145 psl.
K-r_OPM_LIT.book  Page 133  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM